KANBAN

Kanban là một phương pháp để quản lý và trực quan hóa quy trình công việc. Nó thường được sử dụng trong sản xuất và phát triển phần mềm để tối ưu hóa quy trình làm việc và xác định các nút cổ chai. Chức năng chính của Kanban là giới hạn khối lượng công việc dở dang, giúp giảm thời gian hoàn thành, tăng hiệu quả