Dòng nguyên liệu thông minh

Đăng ký tài liệu đầu vào

Điều quan trọng là phải theo dõi tài liệu đến bằng các ID duy nhất. Điều này cho phép theo dõi chính xác và hiệu quả các vật liệu trong suốt quá trình sản xuất SMT.

Lưu trữ và truy xuất

SMD BOX lưu trữ và truy xuất tài liệu dựa trên ID duy nhất của chúng. Nó có thể tự động theo dõi lượng nguyên vật liệu trong kho, vị trí của chúng và thời điểm cần đặt hàng lại.

đếm thành phần

Việc đếm thành phần chính xác là điều cần thiết để xác định nguyên liệu trong kho, xác định thời điểm đặt hàng lại và đảm bảo có sẵn nguyên liệu chính xác cho sản xuất.

agv

AGV là phương tiện tự dẫn đường được lập trình để di chuyển vật liệu từ vị trí này sang vị trí khác trong cơ sở.

phần mềm

SMF, được phát triển bởi Neotel, là Hệ thống thực thi kho hàng (WES). Nó có thể kiểm soát tất cả các khía cạnh của dòng nguyên liệu trong một cơ sở, bao gồm cả sản xuất SMT.