Kitting

Tính năng Kitting của SMF giúp người dùng kiểm soát các vật liệu điện tử của họ để sản xuất bằng cách nhóm và sắp xếp các thành phần liên quan thành bộ dụng cụ. Điều này cho phép người dùng truy cập nhanh chóng và dễ dàng các thành phần họ cần để sản xuất mà không cần tìm kiếm từng mục riêng lẻ.