kết nối

Mô-đun kết nối của SMF tích hợp với MES, ERP, PLC và các máy khác để kết nối đầu cuối. Điều này cải thiện hiệu quả sản xuất và đảm bảo dữ liệu sẵn có khi nào và ở đâu cần thiết.