Hàng tồn kho

SMF giúp quản lý và kiểm soát mức tồn kho bằng cách theo dõi mức tồn kho, chuyển động của kho và tạo cảnh báo về mức tồn kho thấp. Nó cung cấp một nền tảng tập trung để quản lý dữ liệu hàng tồn kho và hợp lý hóa các quy trình quản lý hàng tồn kho, giảm lỗi thủ công và tăng hiệu quả