รายการสิ่งของ

SMF ช่วยในการจัดการและควบคุมระดับสินค้าคงคลังโดยการติดตามระดับสต็อก การเคลื่อนไหวของสต็อก และสร้างการแจ้งเตือนสำหรับระดับสต็อกที่ต่ำ มีแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ในการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังและปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง ลดข้อผิดพลาดด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพ